11 Ревизии (137dc605e9bbc8764b46c0b69a293ec136f58f8c)
 

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Christoph Fürholzer 137dc605e9 Wettschulden Tobias L. преди 4 години
  MrTob 8bd55fff9d added server преди 4 години
  Christoph Fürholzer d4e5ddefe8 buchi hod kan schwwung meher преди 4 години
  Christoph Fürholzer 5269cf8fed ADDED buchi преди 4 години
  Christoph Fürholzer eb6049cf51 git init преди 4 години
  MrTob dc506a1fd4 added Client class преди 4 години
  MrTob 0578b33e29 added Server class преди 4 години
  MrTob bf7dee6605 Merge branch 'master' of https://git.techniknews.net/MrTob/WetterstationServer преди 4 години
  MrTob de21bb919c git init преди 4 години
  MrTob 604bb2a9ac git init преди 4 години
  Tobias Link 2b5e1eab27 Initial commit преди 4 години