Преглед на файлове

Get the last 60 minutes of httpd logs from /var/log/httpd/access_log

pull/47/head
lbonanomi преди 5 години
родител
ревизия
e76d0bb888
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 0 реда
  1. +6
    -0
      README.md

+ 6
- 0
README.md Целия файл

@@ -2222,6 +2222,12 @@ awk '!x[$0]++' filename
awk '{$1=$3=""}1' filename
```

###### Get the last hour of Apache logs

```bash
awk '/'$(date -d "1 hours ago" "+%d\\/%b\\/%Y:%H:%M")'/,/'$(date "+%d\\/%b\\/%Y:%H:%M")'/ { print $0 }' /var/log/httpd/access_log
```

___

##### Tool: [sed](http://www.grymoire.com/Unix/Sed.html)


Зареждане…
Отказ
Запис